Regulamin sklepu - Trener personalny

Trener personalny

REGULAMIN

SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.jakubkoszczka.pl/sklep (zwanego dalej „Sklepem”).  Każda osoba, która chce korzystać ze Sklepu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Rejestrując się lub w inny sposób korzystając ze Sklepu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Sklepu dostarczane są i świadczone przez Firma Usługowa Jakub Koszczka, ul. Biskupska 12, 14-200 Iława, NIP 7441824308, REGON 385992641.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Regulamin i inne warunki Usług Usługodawca udostępnia bezpłatnie każdemu przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sklepu i poszczególnych Usług, dostępne są w dedykowanych zakładkach.

Umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy sklep jest prowadzony przez “Firma Usługowa Jakub Koszczka”, ul. Biskupska 12, 14-200 Iława, NIP 7441824308, REGON 385992641 – zwany dalej Sprzedawcą.

Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych. Za pośrednictwem sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu.

Regulamin sklepu określa zasady i warunki korzystania ze sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy, oraz Kupującego.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Sprzedawca – Firma Usługowa Jakub Koszczka, ul. Biskupska 12, 14-200 Iława, NIP 7441824308, REGON 385992641 .
 • Kupujący/ Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – dokument, który reguluje prawa i obowiązki Kupującego oraz warunki zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Produkt – produkt elektroniczny lub fizyczny dostępny w sklepie internetowym, który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży/ Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą.
 • Sklep – Sklep internetowy strony www.jakubkoszczka.pl
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej sklepu umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez dodanie produktu elektronicznego do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży m.in. sposobu płatności.
 • Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego dotyczącą produktów fizycznych oferowanych w sklepie internetowym.
 • Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego dotyczącą produktów elektronicznych oferowanych w sklepie internetowym.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunki dające możliwość korzystania ze sklepu to:
 2. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 3. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 5. posiadanie programu Adobe Reader
 6. W przypadku, gdy użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym adresem e – mail: k.koszczka@gmail.com
 7. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy, oraz osób trzecich.
 9. Klient może skorzystać z pomocy technicznej, w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na wskazany adres e-mail.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia nie jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego.
 6. Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 7. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Użytkownik. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do wystawienia faktury.
 4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 5. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 6. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 7. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto, Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem procesora płatniczego lub przelewem bankowym również informację o numerze zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysyłane informacje dotyczące zamówienia oraz produkt elektroniczny.
 10. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub umowa sprzedaży w zależności od wybranego Produktu. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 12. Zakupiony przez Użytkownika Produkt elektroniczny dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.

PRODUKT ELEKTRONICZNY

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika produktu.
 3. Zakupiony przez Użytkownika produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z aktywnym linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnej dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu, podczas składania zamówienia jest to: przelew elektroniczny i płatność kartą.
 3. Po kliknięciu przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i również pocztą elektroniczną.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Więcej informacji na temat Praw Konsumenta znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Od dnia 01 stycznia 2021 roku, prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej ww. kryteria.
 3. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie.
 5. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 7. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Jeśli w toku zakupu Produkty Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zwiększa ryzyko pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci sklepu powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe czy bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

PLAN TRENINGOWY

Cena -99.00 PLN

( Plan na 5 tyg. )

PLAN ŻYWIENIOWY

Cena - 199.00 PLN

( jadłospis na 14 dni )